National Council

Mr. Vishwesh P. Kulkarni

Mr. Vishwesh P. Kulkarni

National President

Read More

Mr. Debasish Ray

Mr. Debasish Ray

National Vice-President

Read More

Dr. Pradeep Kumar Sahu

Dr. Pradeep Kumar Sahu

Hon. General Secretary

Read More

Mr. Shridhar Vasant Vyawahare

Mr. Shridhar Vasant Vyawahare

Hon. Additional General Secretary

Read More

Mr. Anand Suresh Toal

Mr. Anand Suresh Toal

Hon. Treasurer

Read More

Mr. Radha Shyam Mahapatro

Mr. Radha Shyam Mahapatro

Regional Vice-President (ER)

Read More

Mr. Anant S. Dessai

Mr. Anant S. Dessai

Regional Vice-President (WR)

Read More

Dr. Subir Bikas Mitra

Dr. Subir Bikas Mitra

Regional Vice-President (NR)

Read More

Mr. U. Chittodu

Mr. U. Chittodu

Regional Vice-President (CR)

Read More

Mr. Ashoka T

Mr. Ashoka T

Regional Vice-President (SR)

Read More

Capt. Naresh K. Kakkar

Capt. Naresh K. Kakkar

Member (CR)

Read More

Mr. Sanjay Kumar Wadhwani

Mr. Sanjay Kumar Wadhwani

Member (CR)

Read More

Mr. Ranjeet R Pande

Mr. Ranjeet R Pande

Member (WR)

Read More

Dr. P R K Raju

Dr. P R K Raju

Member (SR)

Read More

Mr. Sitaram Ganpat Chavan

Mr. Sitaram Ganpat Chavan

Member (ER)

Read More

Mr. Manoj Gupta

Mr. Manoj Gupta

Member (ER)

Read More

Mr. Johnson Mathew

Mr. Johnson Mathew

Member (WR)

Read More

Mr. Gopalkrishna Sastry

Mr. Gopalkrishna Sastry

Member (SR)

Read More

Mr. Saptarshi Goswami

Mr. Saptarshi Goswami

Member (NR)

Read More

Mr. Brij Mohan Prasad

Mr. Brij Mohan Prasad

Member (NR)

Read More