Fellowship

Sl.No Name Chapter
1 Mr. S. Acharya Utkal
2 Mr. H. R. Alva Mangalore
3 Mr. H. S. Aneja Jaipur
4 Mr. S. G. Annigeri Pune
5 Mr. A. Anantharaman Madras
6 Mr. T. Appavoo Madras
7 Mr. Suresh V. Asnani Bombay
8 Mr. S. Balakrishnan Pune (Fellow of the year 2011)
9 Mr. K. H. Balasubramanium Madras
10 Dr. A. K. Balyan Delhi
11 Mr. A. Bandyopadhyay Kolkata
12 Dr. Ranjan Banerjee Bombay
13 Dr. K. S. Basu Bombay
14 Mr. N. S. Bhat Madras
15 Mr. Y. B. Bhonsle Bombay
16 Mr. Ulhas V. Bhoomkar Aurangabad
17 Dr. (Fr.) M.V.D. Bogaert s.j. Utkal
18 Mr. Bires C. Bose Kolkata
19 Dr. J. K. Bose Kolkata
20 Mr. Nirmal Bose Kolkata
21 Mr. S. N. Bose Kolkata
22 Mr. Prakash Chandra Karnataka
23 Mr. C. L. Chatterjee Kolkata
24 Mr. C. N. Chatterjee Kolkata
25 Mr. Partha Chatterjee Kolkata
26 Prof. U. K. Chaubey Ranchi (Fellow of the year 2011)
27 Mr. A. B. Chaudhuri Kolkata
28 Dr. K. K. Chaudhuri Kolkata
29 Mr. Samir K. Das Bombay
30 Mr. B. N. Dasgupta Kolkata
31 Mr. S. K. Dasgupta Kolkata
32 Prof. N. R. De Kolkata
33 Mr. S. J. De Kolkata
34 Mr. S. Deenadhayalan Madras
35 Mr. Ulhas R. Deshpande Bombay
36 Mr. S. N. Dhawan U. P.
37 Mr. A. M. Gaikwad Goa
38 Mr. Madan Ghose Kolkata
39 Mr. P. K. Ghoshal Kolkata
40 Mr. G. Girinarayanan Karnataka (Fellow of the year 2011)
41 Mr. A. S. Girish Kerala
42 Mr. R. G. Gokhale Bombay
43 Mr. S. N. Gopinath Karnataka
44 Mr. J. L. Gore Bombay
45 Mr. M. L. Gore Bombay
46 Mr. R. D. Gupta Delhi
47 Mr. B. S. Hegde Bombay
48 Mr. M. R. Idgunji Bombay
49 Mr. T. K. Jagadeesh Kolkata
50 Mr. T. M. Jawaharlal Madras
51 Mr. I. D. Jaiman U. P.
52 Mr. Mukesh Jain U. P.
53 Mr. Y. D. Joshi Pune
54 Mr. L. C. Joshi Bombay
55 Mr. K. K. Jha Jamshedpur
56 Mr. G. S. Lakshmiprasad Karnataka
57 Mr. P. John Sam Kerala
58 Mr. N. Kamalakannan Madras
59 Mr. V. G. Karnik Bombay
60 Mr. S. S. Khairnar Nashik
61 Mr. Vikram P. Khanolkar Pune
62 Mr. N. K. Khare Pune
63 Mr. P. P. Kulkarni Raigad
64 Mr. D. Kumar Delhi
65 Mr. Virendra Kaushik Allahabad
66 Mr. P. V. Kurian Madras
67 Dr. Jauhari Lal Delhi
68 Dr. S. N. Koushik Pune
69 Mr. R. K. Mahajan Haryana
70 Mr. Amarendra Mahapatra Utkal
71 Mr. N. C. Mahapatra Orissa
72 Mr. R. K. Mahapatra Utkal
73 Mr. B. K. Maity Orissa
74 Mr. Srikumar Mandal Kolkata
75 Mr. N. S. Mankekar Bombay
76 Mr. P. M. Mantri Bombay
77 Dr. Rajen Mehrotra Bombay
78 Mr. B. K. Misra Utkal
79 Mr. S. Mishra Utkal
80 Mr. R. L. Moitra Kolkata
81 Mr. D. P. Mukherjee Kolkata
82 Mr. R. K. Mukherjee Kolkata
83 Mr. S. K. Mukherjee Kolkata
84 Mr. D. R. Nagaraj Karnataka
85 Mr. S. Nagendra Karnataka
86 Mr. S. Nageshwaran Kolkata
87 Mr. P. M. Nanjappa Karnataka
88 Mr. Qader Nawaj Kolkata
89 Mr. K. R. C. Nair Kerala
90 Mr. Somasekharan Nair Kerala
91 Mr. J. A. Panakal Jamshedpur
92 Mr. B. D. Pande Jamshedpur
93 Mr. R. S. Pande Jamshedpur
94 Dr. S. N. Pandey Delhi
95 Dr. A. N. Pandeya Delhi
96 Mr. P.T.K. Panicker Kerala
97 Mr. S. Parida Orissa
98 Mr. C. V. Pavaskar Bombay
99 Mr. K. P. Philip Kerala
100 Dr. G. C. Gopala Pillai Trivandrum
101 Mr. K. Ramachandran Pillai Delhi
102 Mr. P.N.K. Pillai Kerala
103 Mr. C. K. Podder Utkal
104 Mr. H. S. Poredi Bombay
105 Mr. P. Premchand Kerala
106 Mr. Santosh Kr. Rai Karnataka (Fellow of the year 2011)
107 Mr. M. Rajamani Madras
108 Mr. D. Ch. Tirupathi Raju Visakha
109 Mr. G. R. Ramanath Karnataka
110 Mr. T. Ramamurthy Visakha
111 Dr. K. Ramesh Visaklha
112 Mr. A. K. Rao A. P.
113 Mr. M. M. Rao Madras
114 Mr. M. R. K. Rao Karnataka
115 Mr. M. V. R. Rao A. P.
116 Dr. P. L. Rao Visakha
117 Mr. T. V. Subba Rao Madras
118 Dr. Jibitesh Rath A. P.
119 Mr. K. C. Ray Kolkata
120 Dr. I. K. Saha Kolkata
121 Mr. B. T. Sampath Madras
122 Mr. M. V. Savadikar Nashik
123 Mr. S. C. Saxena U. P.
124 Mr. Samar K. Sen Kolkata
125 Mr. Sandeep K. Sen Kolkata
126 Maj. J. Sengupta Kolkata
127 Mr. R. M. Sengupta Kolkata
128 Mr. R. N. Sengupta Kolkata
129 Mr. S. N. Shetty Karnataka
130 Mr. H. N. Shrinivas Karnataka
131 Mr. R. P. Siddhanti Bombay
132 Mr. Baseerat Ali Siddique Aurangabad
133 Prof. A. D. Singh Patna
134 Dr. B. K. Singh Bombay
135 Dr. B. P. Singh U. P.
136 Cmdr. M. R. K. Singh A. P.
137 Prof. N. K. Singh Delhi
138 Mr. Rajendra Singh Delhi
139 Mr. V. M. Sinha Jamshedpur
140 Dr. George Sleeba Kerala
141 Mr. A. S. Sonawane Nashik
142 Mr. K. Soundarraj Madras
143 Mr. N. Sreekumar Kerala
144 Mr. Ram Kumar Srivastava U. P.
145 Dr. Ram S. Tarneja Bombay
146 Mr. G. Upadhyaya Utkal
147 Mr. S. V. Uttamsingh Bombay
148 Mr. Joy Varghese Utkal
149 Mr. H. S. Varma Jamshedpur
150 Dr. C. S. Venkataratnam Delhi
151 Mr. K. P. Verma Jamshedpur
152 Mr. M. K. Verma Ranchi
153 Prof. B. R. Virmani A. P.
154 Mr. R. Vishwanathan Bombay
155 Mr. S. K. Wariar Karnataka
156 Mr. M. S. Warty Bombay
157 Mr. K. Zacharia Kerala